Политика за защита на личните данни

ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЧЛ.1 Видове лични данни

ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ след извършената от тях поръчка на стоки или услуги. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪT  се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

 • име и фамилия
 • адрес
 • телефон
 • имейл
 • както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при поръчката.

Информацията включва и всяка друга, която КЛИЕНТЪТ въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА . В контактната форма, попълвана от КЛИЕНТА при поръчка, ТЪРГОВЕЦА   обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

С натискане на виртуалния бутон "Завърши поръчката", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА , чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ТЪРГОВЕЦА   може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в УЕБСАЙТА на ТЪРГОВЕЦА   по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

В случай на предоставяне на неверни данни ТЪРГОВЕЦА   има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите на КЛИЕНТА.

ЧЛ.2 Цели на обработване

Личните данни, получени от ТЪРГОВЕЦА   сe използват за следните цели:

 • обслужване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката;
 • за улесняване на достъпа до услугата;
 • изпращане на бюлетини и/или периодични известия само в електронен формат; (електронна поща) и/или по телефона (с телефонно обаждане или кратко съобщение);
 • статистически цели.

Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ТЪРГОВЕЦА .

ЧЛ.3 Съгласие

Когато това е разумно, практично или изисквано от приложимото право, ние ще поискаме да получим Вашето съгласие преди да съберем или използваме личните Ви данни. Искането за Вашето съгласие ще бъде ясно и конкретно и ще Ви предостави разумна основа, с която да вземете решението си. Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено, например като прекратите определена услуга или се свържете с ТЪРГОВЕЦА  на адреса на управление на Дружеството или на имейл посочен в контактната информация на ТЪРГОВЕЦА . Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА

ЧЛ.4 Събиране и обработка на лични данни без съгласие

Събирането и използването на данни може да е необходимо и за изпълнение на законовите изисквания. При събирането или използването на записани данни за тези цели и за подобни законни интереси на ТЪРГОВЕЦА , обикновено няма да търсим Вашето съгласие, освен ако това се сметне за необходимо в конкретния случай или е изисквано от приложимото законодателство.

ЧЛ.5 Срок за съхраняване на личните Ви данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо да изпълним целите, посочени в тази политика, или целите, за които иначе сте били информирани. Това означава, че когато сте се съгласили с обработката на Вашите лични данни, ще запазим данните дотогава, докато отношенията с клиентите ни продължат или докато не оттеглите Вашето съгласие. Ако сте отменили Вашето съгласие, ние все пак може да запазим определени лични данни за периода, необходим, за да можем да изпълним нашите правни задължения и да се защитим в правни спорове. Ако не сме получили съгласието Ви за обработка, личните данни ще бъдат запазени само доколкото ни е позволено да го направим по закон..

ЧЛ.6 Права на КЛИЕНТА относно личните му данни

ЧЛ.6.1 Право на достъп - По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с ТЪРГОВЕЦА на посочените контакти, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

ЧЛ.6.2 Право на преносимост - Когато ТЪРГОВЕЦА обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

ЧЛ.6.3 Право на коригиране - Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

ЧЛ.6.4 Право на изтриване - Имате право да поискате изтриване на всички лични данни, обработвани от ТЪРГОВЕЦА.

ЧЛ.6.5 Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес - Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ТЪРГОВЕЦА.

ЧЛ.6.6 Право на ограничение - Имате право да поискате ТЪРГОВЕЦА да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на ТЪРГОВЕЦАТЪРГОВЕЦА ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ТЪРГОВЕЦА трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им.
 • ако ТЪРГОВЕЦА вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

ЧЛ.6.7 Право на подаване на жалба към надзорен орган - Ако смятате, че ТЪРГОВЕЦА обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба пред надзорния орган, който към датата на приемане на настоящата политика е Комисията за защита на личните данни.

ЧЛ.7  Прилагане на правата на КЛИЕНТА съгласно GDPR

За да упражните правата си съгласно GDPR можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

ЧЛ.8 Защита на Личните данни на КЛИЕНТА

ТЪРГОВЕЦА   полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за КЛИЕНТА, станала му известна по повод на поръчката на стоки и услуги - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, с изключение на случаите предвидени в настоящата Политика.
Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ТЪРГОВЕЦА   възникне задължение да предостави личната информация за КЛИЕНТА на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.


Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива