Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "ARDI SPORT"

Дефиниции

 1.  Уебсайтът е платформа, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

Приемане, съгласие и действие на ОУ

 1.  Настоящите ОУ представляват правно споразумение между фирма "АРДИ Спорт  ЕООД" ЕООД, ЕИК 206305612, седалище и адрес на управление: България, гр. Хасково, ул. Тракия N:45 представлявано от Даниела Стефанова Хаджиева наричана Администратор и Потребителя, което съдържа условията за използването  уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата.
 2.  ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.
 3.  Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Ardi Sport" предоставя услуги и които уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и "Ardi Sport".

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://ardi-sport.com/

Достъп и регистрация

 1.  Услугите в платформата са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.
 2.  Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.
 3.  Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.
 4.  С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за 'непоискани търговски съобщения' по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.
 5.  Услугите, предоставяни от "Ardi Sport" на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
 6.  "Ardi Sport" e електронен магазин, достъпен на сайта https://ardi-sport.com/ , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от "Ardi Sport" стоки.
 7.  "Ardi Sport" има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация или заявка. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията / заявката. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от "Ardi Sport".
 8.  Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на "Ardi Sport", да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
 9.  Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация" или бутон "Поръчка", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 10.  При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на "Ardi Sport" данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни "Ardi Sport" има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
 11.  Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на "Ardi Sport".
 12.  Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на "Ardi Sport", при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от "Ardi Sport".
 13.  Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Характеристика на услугите

 1.  Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.
 2.  По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.
 3.  Всички цени са в лева с включен ДДС.
 4.  Задълженията ни относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят. Ако придобиете продукт или услуга извън този сайт и без споразумение, този продукт или услуга са без никакви гаранции, явни или неявни, и използването на този продукт или услуга е на Ваша отговорност.

Разрешено използване

 1.  Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.
 2.  Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.
 3.  Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.
 4.  Използването на платформата изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.
 5.  Доколкото е позволено от приложимия закон, Администраторът при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този уебсайт, или от всеки друг свързан уебсайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната Ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

Поверителност

 1.  С достъпа до уебсайта и използването на платформата, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ.
 2.  Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
 3.  Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително, но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата, както и друга информация от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Администраторът си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, таксата при плащане чрез наложен платеж и застраховката на стоката.

Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на "Ardi Sport" към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

Цените на продуктите включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му.

"Ardi Sport" си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

"Ardi Sport" може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от "Ardi Sport". Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Поръчки

Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. Във всички останали случаи, потребителят ще получи отговор на електронната си поща, не по-късно от два работни дни след получаване на поръчката.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока чрез наложен платеж. Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. Чрез заплащане с наложен платеж, при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставката), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена във фактурата, от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Администратора сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Администратора и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Администратора.

ДОСТАВКА

 • Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://ardi-sport.com.
 • БЕЗПЛАТНА е доставката на спортни стоки, включително и на стоки в промоция, поръчани онлайн на обща стойност над 120 лв. до офис на Еконт и Спиди.
 • Вашата поръчка ще бъде изпратена до три работни дни. Ако по каквато и да е причина поръчката отнеме повече ще се свържем с Вас на предоставения телефон.
 • Получаването на стоката във фиксиран час или с експресна доставка не е безплатно и е за сметка на получателя. Ако клиентът е поръчал продукт, на който не бъде потвърдена наличността, за да се възползва от безплатната доставка, трябва да го замени с друг, за да достигне необходимия праг на общата сметка.
 • Условията за безплатна доставка са валидни на територията на Република България.
 • Арди Спорт си запазва правото да прави промени в условията за безплатна доставка за онлайн магазина.
 • Доставка до посочен от Вас адрес, различен от офис на Еконт и Спиди е според тарифата на куриерскате фирма.
 • Преди изпращане на поръчаната стока, "Ardi Sport" има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
 • "Ardi Sport" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
 • В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.
 • Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства "Ardi Sport" си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
 • Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
 • Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
 • При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
  • a) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
  • b) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
 • При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на "Ardi Sport" или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
 • При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.
 • При извършване на международни доставки са приложими правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
 • Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.
 • "Ardi Sport" си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ГАРАНЦИИ

Потребителите се ползват от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Потребителят трябва да уведоми в писмена форма правото да се откаже от покупката, без да дължи неустойка и без да посочва причини за това, в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на продукта. Клиентите, регистрирани като фирмени лица нямат право да се откажат от поръчката, съответно, отказът от поръчка се отнася само за физически лица.

Продуктите трябва да бъдат върнати в същото състояние, в което са били доставени, в оригиналната опаковка, с всички аксесоари и оригинални етикети, неповредени и неносени, както и с придружаващия ги документ за продажба, чрез същата куриерска фирма, с която са били доставени. Купувачът е длъжен да уведоми https://ardi-sport.com/ за намеренията си да се върне продукта в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на пратката. Заявките за връщане на продукт след изтичане на упоменатия срок, няма да се взимат под внимание.

След подаване на заявка за връщане на продукт, купувачът разполага със срок от 14 дни за изпълнение на доставката към https://ardi-sport.com/ . Молби след този срок няма да бъдат приемани.

Ние си запазваме правото да откажем приемането на продукти, които не отговарят на условията за връщане, а именно: повредена или скъсана опаковка, следи от носене, следи от парфюм, надраскани повърхности, липса на етикети и аксесоари, придружаващи продукта и т.н. Пакети, които не отговарят на описанието, ще бъдат отказани.

При връщане на продукти, които не са в същото състояние, в което са били доставени, не са в оригиналната опаковка и нямат оригиналните етикети, както и придружаващи ги документи, https://ardi-sport.com/ ще ги счита за невалидни, и си запазва правото да не възстанови сумата, заплатена за тях. Възстановяването на сумата става по банков път на лична сметка на купувача.

Разходите по върнати продукти, повредени по време на транспорт, поради неправилно опаковане, се поемат от клиентите. За всички жалби и оплаквания, при връщането на пратките към https://ardi-sport.com/ , за които считате, че ние сме отговорни, трябва да се свържете със съответния отдел. Можете да направите това на email: info@ardi-sport.com

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 1.  Потребителят предварително писмено да информира Администратора на имейл адрес, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
 2.  Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и/или да не е нарушена цялостта на поставени защитни стикери.
 3.  Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя или упълномощен представител (куриер), рискът от случайното й повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Администраторът се задължава да му възстанови заплатената цена чрез наложен платеж в срок от 7 (седем) работни дни от връщането на стоката.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на "Ardi Sport" или прекратяване поддържането на уебсайта му.

При прекратяване на договора "Ardi Sport" дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

РЕКЛАМАЦИИ

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Потребителят, пазарувал в онлайн магазин https://ardi-sport.com/ има право на рекламация при:

 1. констатирани липси
 2. дефекти на стоката
 3. несъответствие с обявения размер
 4. при транспортирането стоката е повредена
 5. не е спазен предварително уговорения срок за доставка

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. Касова бележка или фактура
 2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер

Отправените жалби ще бъдат уважени според условията, посочени по-долу, в противен случай няма да бъдат приети.

 1.  Жалбата трябва да се представи в писмен вид, на email: info@ardi-sport.com
 2.  Жалбите в писмен вид се представят в рамките на 48 часа от получаването на поръчката от купувача
 3.  В жалбата трябва да бъдат споменати: номерът на поръчката, номерът на товарителницата, с която е изпратен, както и мотивите за оплакването

Жалбите, свързани с гаранцията и дефектите на продуктите, трябва да бъде придружени и от съответния дефектен продукт, в оригиналната му опаковка, заедно с всичките аксесоари към него, както и квитанция от куриерската фирма. Ако даден продукт се връща към "Ardi Sport" , без да е придружен с едно от горепосочените изисквания, той може да бъде изпратен обратно към заявителя, (изпращача), без "Ardi Sport" да поема отговорност за гаранцията и дефекта му.
"Ardi Sport" ще отговори на жалбата в срок до пет работни дни от нейното получаване.
Артикулът може да бъде заменен за същия в друг размер или цвят (ако има такъв), или друг артикул. Ако стойността на избрания артикул надвишава заплатената сума, се доплаща разликата. Връщането на стоката може да бъде осъществено само с куриерска фирма.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Администратора и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи, участие в игри, промоции и томболи организирани от Администратора, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация, дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Администратора, както и целите на обработката и използването.

ЖАЛБИ. СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1.  В случаите, когато услуги в платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.
 2.  Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
 3.  В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.
 4.  Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.
 5.  Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.
 6.  При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .
 7.  За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

ПРОМЕНИ В ОУ

 1.  Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.
 2.  Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата. Всяко използване на платформата по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.
 3.  При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата по какъвто и да е начин.

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива